تحرير - ۲۹ تیر ۱۳۸۷
آواز شمس فندرسكي وسه تار مجتبي دارات-دستگاه ماهورقسمت اوّل - ۶ اردیبهشت ۱۳۸۷
آواز شمس فندرسكي وسه تار مجتبي دارات -آوازاصفهان قسمت سوّم - ۶ اردیبهشت ۱۳۸۷
*آواز شمس فندرسكي وسه تار مجتبي دارات*آوازاصفهان قسمت دوّم - ۶ اردیبهشت ۱۳۸۷
آواز شمس فندرسكي وسه تار مجتبي دارات- آوازاصفهان قسمت اوّل - ۶ اردیبهشت ۱۳۸۷
دانلود موسيقي -درآمد راست پنجگاه با سنتور:حامدفندرسكي - ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
رديف آوازي استادعبدلله دوامي باصداي شمس فندرسكي-دستگاه شور كرشمه-رهاب-سلمك - ۲۵ فروردین ۱۳۸۷
رديف آوازي استادعبدلله دوامي باصداي شمس فندرسكي-دستگاه شوردرآمداوّل ودوّم - ۲۵ فروردین ۱۳۸۷
رنگ نستاري-تارنورعلي خان برومند - ۲۱ فروردین ۱۳۸۷
تارميرزاعبدلله باآوازقربان خان - ۲۱ فروردین ۱۳۸۷
پخش آنلاين سه تارفرشاد توكلي - ۱۸ فروردین ۱۳۸۷
آوازقلي خان شاهي به همراه كمانچه صفدرخان - ۱۸ فروردین ۱۳۸۷
پخش آنلاين-ياد گيري ساده ترموسيقي-استاد مجيد كياني-قسمتي ازآموزش سنتور - ۱۸ فروردین ۱۳۸۷
تصنيف رفتم درمي خانه- استاد آواز ايران:عبدلله خان دوامي - ۱۷ فروردین ۱۳۸۷
پخش آنلاين قسمتي ازكنسرت پژوهشي خيام وموسيقي - ۱۶ فروردین ۱۳۸۷