مقدمه و ضربي شهناز در دستگاه شور - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
تقسیم بندی موسیقی ردیف دستگاهی از لحاظ وزن - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
كانال تلگرام - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
تفاوت صدا دهی سنتور نمددار با بدون نمد از نگاهی دیگر. - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
تحرير - ۲۹ تیر ۱۳۸۷
پخش آنلاين-ياد گيري ساده ترموسيقي-استاد مجيد كياني-قسمتي ازآموزش سنتور - ۱۸ فروردین ۱۳۸۷
پخش آنلاين قسمتي ازكنسرت پژوهشي خيام وموسيقي - ۱۶ فروردین ۱۳۸۷
اختلاف دستگاه و آواز - ۱۶ فروردین ۱۳۸۷
نقش تزيين ها درموسيقي دستگاهي ايران - ۱۵ فروردین ۱۳۸۷
برسی شیوه جناب آقای میرزا حسینقلی-سید وحید بصام - ۱۳ فروردین ۱۳۸۷
سرعت درموسيقي رديف - ۱۳ فروردین ۱۳۸۷
ديدگاه خيام نسبت به مرگ-استاد مجيد كياني - ۵ فروردین ۱۳۸۷
شرح حال اساتید تار ساز از استاد فرج الله تا رمضان شاهرخ قسمت اوّل - ۳ فروردین ۱۳۸۷
شرح حال اساتید تار ساز از استاد فرج الله تا رمضان شاهرخ قسمت دوّم - ۳ فروردین ۱۳۸۷
تار سازان دوره قاجار-دکتر مسعود مقدم - ۲ فروردین ۱۳۸۷