X
تبلیغات
۞ رديف نوازي ۞

۞ رديف نوازي ۞

دانلودموسيقي

دانلودموسيقي از سايت  www.santoori.com

توجه:براي دانلود يا بارگزاري برروي اسامي كليك نمائيد وبراي پخش آنلاين وشنيدن موسيقي آدرس:راكپي كرده وويندوزمدياپليررابازنمائيد،سپس كليدهاي

  "ctrl +u"را بزنيد.وآدرس كپي شده رادرآن "پيست" ياجاي گذاري ويادرج نمائيد.تابه صورت خودكارموسيقي ازويندوزمدياپليرپخش شود. 

سنتورحبيب سماعي آدرس: http://www.santoori.com/html/samai1.html

تارميرزاحسينقلي آدرس: http://www.santoori.com/html/mirza_hosseyngholi1.html

سنتورمجيدكياني آدرس: http://www.santoori.com/html/kiani.html

جهت دانلودبقيه آثاراين سايت اينجا كليك كنيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلودرنگ فرح بااجراي استادمجيدكياني د رفرهنگ سراي نياوران به مناسبت جشنواره بين المللي سنتور:  دانلود آدرس:

http://sheyda22555.persiangig.ir/video/renge%20farah.wmv

  منبع: وبلاگ سياه مشق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دانلودازسايت :آواي مهرباني

1-اميرقاسمي آدرس:http://www.awayemehrabani.com/flie/amir%20ghasemi.MP3

2-تاج اصفهاني-اذان آدرس:http://www.awayemehrabani.com/flie/azan%20taj.mp3

3-ميرزاحسينقلي،سيداحمدخان-چهارگاه آدرس:

http://www.awayemehrabani.com/flie/hoseingholi%20-%20ahmad%20-%20zabol%20,%20chargah.MP3

رضاقلي خان تصنيف ابوعطا آدرس:

http://www.awayemehrabani.com/flie/rezagholikhan%20-%20tasnif%20abuata.MP3

5-ابوالحسن صبا-سه تار آدرس:

http://www.awayemehrabani.com/flie/saba%20-%20setar].mp3

طاهرزاده،اكبرخان-ابوعطا آدرس:

http://www.awayemehrabani.com/flie/taherzadeh%20-%20akbarkhan%20-%20gharaney%20-%20abuata.MP3

ضلّي-دستگاه همايون آدرس:

http://www.awayemehrabani.com/flie/zelli%20-%20homayoun.mp3

پخش آنلاين-دانلود-ومقالات موسيقي رديف-صفحه اصلي

+ نوشته شده در ۴ دی ۱۳۸۶ساعت ۱۲:۲۵ توسط حامد فندرسكي دسته : نظر(2)

پخش آنلاين سنتوراستادمجيد كياني

پخش آنلاين سنتوراستادمجيد كياني

قسمت هايي از آلبوم انتخابي ازكنسرت هاي مجيدكياني .تاريخ انتشار:مهرماه 1386

سايت استادمجيدكياني

قسمت اوّل

قسمت دوّم

قسمت سوّم

قسمت چهارم

santoor ostad:majid kiani سنتوراستاد مجيد كياني -قسمت چهارمsantoor ostad:majid kiani سنتوراستاد مجيد كياني -قسمت دوّمsantoor ostad:majid kiani سنتوراستاد مجيد كياني -قسمت اول

santoor ostad:majid kiani سنتوراستاد مجيد كياني -قسمت سوّم

پخش آنلاين-دانلود-ومقالات موسيقي رديف-صفحه اصلي

+ نوشته شده در ۲ دی ۱۳۸۶ساعت ۱۸:۱۹ توسط حامد فندرسكي دسته : نظر(0)

تكرار

تفاوت تكرارباتمرين

 

درس اسراراست نقش جان تو      درس نه،تعليق نه،تكراركن

 

 

يكي ازاصول شيوه رديف نوازي تكراراست.ازآنجائي كه زبان موسيقي رديف نوازي زبان اسراراست،نكا ت ظريف ومعنوي دراين شيوه اكتسابي نيست ،وتنها هدايت شدني است.

شيوه زيبا نواختن ونحوه بيان گوشه ها،ازراه تمرين حا صل نمي شود.زيرا تمرين بيشتريك عمل فيزيكي وآماد ه شد ن براي بعداً ويا آيند ه تلقي مي شود.

درحالي كه موسيقي هميشه درزمان حال صورت مي گيرد.از همان موقعي كه يك هنرجو يا شاگرد درس اوّل وحتّي جمله اوّل را به صورت درس فرامي گيرد ،وآن را اجرامي كند ،درحقيقت درآن لحظه او دارد يك موسيقي اجرامي كند وآينده درآنجا وجود ندارد، وهرزمان ديگري هم آنها رااجرا كند باز زمان حال است.

بنا براين موسيقي نمي تواند اجرا شود ولي درزمان حال آماده براي شنيدن نباشد.وباهدف آماده شدن براي بعد انجام شود.واگر با اين هد ف اجرا شود هنر جو اصلا نمي تواند از اجراي خودش لذت ببرد و به حالت گفتگوئي موسيقي توجّه كند. واين گونه اجرا برايش مثل تكليف وعملي خسته كننده مي شود.

درتمرين هنرجو به دنبال سريع تر نواختن ويا بدست آورد ن تكنيك ها ومهارت ها ي فيزيكي اجرائي  وافزودن تزئينا ت است.دراين روش يك اعتماد به نفس ومهارت موقتي هم به د ست مي آورد كه بعد ازمدّت كوتاهي نقصا ن درتمرين  دوباره مثل اوّل مي شود وتمام مهارت هايش را از دست مي دهد. درواقع او ، وابسته به تمرين ميشود.

پس يك هنرجوبايد بياموزد كه چطورموسيقي را د رلحظه وزمان حا ل باتمام تغييراتش اجرانمايد ،وموسيقي را با همان توان واحساسي كه در اين لحظه در اوهست اجرا نمايد،وهمچنين نغمات را باوسعت د رنحوه بيان درزمان حال تجربه نمايد.

ازديگر تفاوت هاي تكراربا تمرين مي توان اين نكته مهم راگفت كه هنرجو دراين روش ازاجراي خودش راضي نيست ومدام آرزومند است كه آنهارا بهتر اجراكند وبدين طريق رنج مي برد. اما در روش تكرار ، شاگرد يا استاد موسيقي ، درلحظه اجرا  وبعد از اجرا كاملاً از اجرا رضايت دارد.چون او باهد ف معنوي گوشه ها را اجرامي كند واجراي خود را كاملاً جدي محسوب مي كند. وفرصت ديگري را براي شنيد ن ،درك ولذ ت معنوي برد ن نمي بيند، انگار در برابرديگران كنسرت اجرا كرد ه است. اوديگر خود را نمي بيند كه يك استادهست يا يك شاگرد  مبتدي ، برايش زيبايي نغمات وگفتگوي موسيقي مهم است. بنا براين فرهنگ شكر در اين شيوه به درستي مشاهده مي شود.

هرزمان اجراي موسيقي چنين  باشد كسب كرد ن چيزهايي كه اكتسابي نيستند به راحتي صورت مي گيرد .حتا تكنيك ها ومهارت هاي اجرايي هم به سرعت به د ست مي آيند، وهيچگاه با كمبود تكرار افت نمي كنند ، بلكه بسيار مشاهده شد ه كه پيشرفت هم صورت گرفته است. 

 

 پخش آنلاين-دانلود-ومقالات موسيقي رديف-صفحه اصلي

 

+ نوشته شده در ۲۷ آذر ۱۳۸۶ساعت ۱۹:۴۴ توسط حامد فندرسكي دسته : نظر(0)

اصطلاحات موسیقی ایران

 

اصطلاحات موسیقی ایران :

مقام: قبل از اینکه واژه دستگاه وارد موسیقی شود در تقسیم بندی موسیقی ایرانی از آن استفاده می شده است و یه معنی ایستاده و بجای ایستادن است و این کلمه از قرن هشتم در فرهنگ موسیقی ما عمومیت پیدا کرده است .

دستگاه: اصطلاحی است که یکی دو قرن اخیر در تقسیم بندی که از موسیقی ایرانی صورت گرفت جانشین مقام شده و از دو لغت دست وگاه تشکیل شده و به معنی قاعده ، قانون روش نوع ، تقسیم،نوبت و ... است وگویا اولین بار این اصطلاح به وسیله مخبر السلطنه بکار رفته است .

نغمه: صدایی که از دستباز وتر ایجاد می شود یا صدایی که از زدن زخمه ای با ساز ایجاد می گردد که امروز تحت تاثیر از فرهنگ غربی آن را نت می گویند.

بُعد : یعنی فاصله و ان عبارتست از آغاز صوتی تا آغاز صوت دیگر و انواع بعد عبارت اند از بعد ذی الکل ، بعد ذی الخمس ، بعد ذی الاربع ، بعد طنینی ، بعد بقیه و بعد مجنب .

ایقاع: یا وزن عبارتست از چگونگی جابجا شدن صداها در زمانهای محدود و نسبتهای معین و انواع وزنها عبارت از : 1- هزج ، 2- رمل خفیف 3- رمل 4- ثقیل ثانی ، 5- خفیف ثانی 6- ثقیل اول 7- خفیف ثقل اول .

مضراب : چیزی یا شیئی است  با شکلهای مختلف که با آن بر وترهای ساز زخمه می زنند و جنس آن ها مختلف است که در سنتور از چوب در تار از فلز و در سه تار از ناخن انسان استفاده می شود .

دَساتین : پرده هایی است که بر دسته سازه های زهی بسته می شود و انگشتان نوازنده روی آنها قرار می گیرد و هر کدام از انها نام خاصی دارد .

پرده طنینی : طنینی را قوی یا مقوی گویند وآن عبارت است از فاصله یک پرده تا پرده بعد و هر دانگ موسیقی را به دو پرده و یک نیم پرده تقسیم می کنند مطابق تا سبابه و از سبابه تا بنصر .

دانك : یا ذی الاربع که از تقسیم گام یا ذی الکل به دست می آید بدین ترتیب که ذی الکل به دو ذی الاربع و یک بعد طنینی تقسیم می شود که این بعد طنین در انتهای دو ذی الاربع قرار می گیرد .

تحریر : صوتی آهنین است که معمولا آواز خوان از آن استفاده می کند و در اثر عبور هوا از حنجره و برخورد با تارهای صوتی ایجاد می گردد.

 

 منبع:نشريه آواز رود ويژه نامه كانون موسيقي دانشگاه گيلان

                                                 

پخش آنلاين-دانلود-ومقالات موسيقي رديف-صفحه اصلي

+ نوشته شده در ۱۶ آذر ۱۳۸۶ساعت ۲۱:۳۷ توسط حامد فندرسكي دسته : نظر(1)