X
تبلیغات
۞ رديف نوازي ۞

۞ رديف نوازي ۞

كانال تلگرام

براي ورود به كانال تلگرام روي لينك كليك نماييد:https://t.me/santoorh
+ نوشته شده در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۴۸ توسط حامد فندرسكي دسته : مقالات نوشتاري نظر(0)

پخش آنلاين موسيقي قديم ايران -همايون

پخش آنلاين موسيقي قديم -همايون  

تارميرزاعبدلله-آوازقربان خان

تارميرزاحسينقلي

كمانچه باقرخان-آوازسيداحمدخان-درآمد

كمانچه باقرخان-آوازسيداحمدخان-ليلي ومجنون

كمانچه باقرخان-آوازسيداحمدخان-بيداد

كمانچه باقرخان-آوازسيداحمدخان-شوشتري باتصنيف

كمانچه باقرخان-آوازطاهرزاده

سه تارسعيدهرمزي 

جستجو     ارسال نظر خصوصي۱      ارسال نظرخصوصی2    گفتگوي آنلاين

 پخش آنلاين-دانلود-ومقالات موسيقي رديف-صفحه اصلي همين وبلاگ

fvbhjkla

 تولباررديف نوازي باقابليت چك كردن ايميل بطورخودكارواطّلاع به شما به صورت فوري بوسيله صداوتعدادايميل هاي رسيده به هراشتراك وورودبه آن بايك كليك ،اطلاع ازبروزشدن وبلاگ ،دسترسي به همه سايتهاولينكها،حذف ودوباره اضافه كردن اجزاءتولباروحذف (آنيستال)كردن تولبار،مخفي كردن تولبارازنوارتب(پيشاني مرورگراينترنت)باراست كليك وبرداشتن تيك آن، چت ،داشتن اكثرسايتهاولينكهاي موجودكاربردي دراينترنت وارسال وپيشنهادلينك ازسوي شماوبسيارامكانات مفيدديگر.باحجم كم:۱مگابايت براي مشاهده يادانلود كليك نمائيد  a  ديدن قسمت هاي مختلف وشرح تولبارموسيقي رديف 

 

آموزش ودانلودتولبار 

مشاهده ودانلودتولبار

درزمان نصب تولباربايدبه اينترنت متصل باشيد

+ نوشته شده در ۵ اسفند ۱۳۸۶ساعت ۲۰:۱۳ توسط حامد فندرسكي دسته : پخش آنلاين صوتي نظر(0)

پخش آنلاين موسيقي قديم ايران -ماهور

پخش آنلاين موسيقي قديم -ماهور 

تارميرزاعبدلله-آوازقربان خان

تارميرزاحسينقلي

تارميرزاحسينقلي-حصار

آوازسيداحمدخان-تاردرويش خان

آوازطاهرزاده-سنتورميرزااسدلله

آوازاقبال-تارعلي اكرشهنازي

آوازنكيسا-تارعلي اكبرشهنازي

آوازسليمان اميرقاسمي

سنتوراستادحبيب سماعي-آوازپروانه

سنتوراستادحبيب سماعي-آوازپروانه -گوشه دلكش

سه تارابولحسن صبا     

جستجو     ارسال نظر خصوصي۱      ارسال نظرخصوصی2    گفتگوي آنلاين

 پخش آنلاين-دانلود-ومقالات موسيقي رديف-صفحه اصلي همين وبلاگ

fvbhjkla

 تولباررديف نوازي باقابليت چك كردن ايميل بطورخودكارواطّلاع به شما به صورت فوري بوسيله صداوتعدادايميل هاي رسيده به هراشتراك وورودبه آن بايك كليك ،اطلاع ازبروزشدن وبلاگ ،دسترسي به همه سايتهاولينكها،حذف ودوباره اضافه كردن اجزاءتولباروحذف (آنيستال)كردن تولبار،مخفي كردن تولبارازنوارتب(پيشاني مرورگراينترنت)باراست كليك وبرداشتن تيك آن، چت ،داشتن اكثرسايتهاولينكهاي موجودكاربردي دراينترنت وارسال وپيشنهادلينك ازسوي شماوبسيارامكانات مفيدديگر.باحجم كم:۱مگابايت براي مشاهده يادانلود كليك نمائيد  a  ديدن قسمت هاي مختلف وشرح تولبارموسيقي رديف 

 

آموزش ودانلودتولبار 

مشاهده ودانلودتولبار

درزمان نصب تولباربايدبه اينترنت متصل باشيد

+ نوشته شده در ۳ اسفند ۱۳۸۶ساعت ۲۱:۲۸ توسط حامد فندرسكي دسته : پخش آنلاين صوتي نظر(1)

آموزش سنتور-نحوه بكارگيري قسمت هاي مختلف سنتوردرشيوه حبيب سماعي

نحوه بكارگيري قسمت هاي مختلف سنتوردرشيوه حبيب سماعي

آموزش سنتوربه شيوه حبيب سماعي

 

حبيب سماعي-برخلاف كساني كه مدعي هستند سنتورحبيب باسنتورامروزي فرق داشته ببينيدسنتورسل كوك9خرك است

 

اجراي سنتور واستفاده از قسمت هاي مختلف سنتوركه شامل : بم (زرد)،زير(سفيد وسط) و غيث (پشت خرك سفيد ) مي باشد.درصفحات قديمي بويژه درشيوه حبيب كاملاً براساس معيارهاي سنتي است.استفاده ازخرك هاي سمت راست(بم)وهمچنين پشت خرك هاي سفيد(غيث)درشرايطي خاص امكان پذ يراست.

درسنتورنوازي حبيب سماعي  مضراب هاي جفت (باهم نواختن دست راست وچپ برروي خرك هاي زرد وسفيد)مشاهده نمي شود ، بلكه اجراي آن بدين صورت است كه اول مضراب دست چپ ويا دست راست برروي سيم(وتر)مورد نظرخورده وسپس به سرعت وبا فاصله  زماني بسياركم كه حتي براي گوش تا اندازه اي غيرقابل تشخيص است، به ضربه مضراب د ست بعدي (راست ياچپ)منتهي مي گردد.بشنويد

دراين حالت مضراب اوّلي به منزله تزيين است.ومضراب دست راست (دومي) كه قوي تراست .به منزله نغمه اصلي محسوب مي شود.

اين نوع نواختن معمولاًدرتحريرهاي سريع وهمچنين دراجراي نغمه هاي تزيين دار،درشيوه حيب(ياقدما)مشاهده مي شود.بشنويد

اجراي نغمه هاي كشيده  كه معمولاً درسنتوربه آن «ريز»مي گويند

(توالي پي درپي مضراب هاي دست راست وچپ)هميشه بايك «تك»ياضربه قوي شروع مي شود .گاهي نوازنده سنتوراين« تك»ياضربه راازبم(قسمت زرد)براي ايجادفضاي جديد وهمچنين براي حجم بيشتردرسنتورشروع مي كند .وبقيه كشش يا«ريز»رادرقسمت ديگرويا دست راست  درقسمت بم ودست چپ درقسمت زيرادامه مي دهد.

كشش يا«ريز»ها نيزهميشه بايك  «تك» نسبتاً قوي كه ممكن است روي همان نغمه (وتر)ويابم وياغيثِ آن باشد خاتمه مي يابند.بشنويد

پايه چهارمضراب ها وياضربي هامعمولاً ازقسمت بم (زرد)بادومضرابِ دست راست وپس ازگذشتن ازقسمت وسط (زير)سنتور،همراه يك يادومضراب دست چپ به حالت تزيين درقسمت پشت خرك (غيث)به مضراب قوي دست راست منتهي گردد.بشنويد

نغمات َ وسيله مضراب هاي دست راست انجام مي گيرد.وبراي تزيين نغمات وگاهي گردش برخي ازنغمات ازمضراب هاي دست چپ استفاده مي شود.بشنويد

« تك»ها كه بيشترمخصوص مضراب راست هستند ،درشيوه حبيب بسيار زيبا و رسا ، به گوش  مي رسند .به طوري كه هماهنگي كاملي رابين«تك»ها با«ريز»ها بوجود مي آورند.دراين حالت شيوه حبيب  بسيار ساده ،روان ،زيبا وصميمي جلوه مي كند.واين همان روشني ،پاكي وساد گي است كه درساز محمد صادق خان وشاگردش سماع حضور مي شنويم.

بشنويدسنتورحبيب سماعي باآوازپروانه-آوازاصفهان

 منبع:كتاب شناخت موسيقي (۳)حبيب سماعي نوشته:مجيد كياني   

جستجو     ارسال نظر خصوصي۱      ارسال نظرخصوصی2    گفتگوي آنلاين

 پخش آنلاين-دانلود-ومقالات موسيقي رديف-صفحه اصلي همين وبلاگ

fvbhjkla

 تولباررديف نوازي باقابليت چك كردن ايميل بطورخودكارواطّلاع به شما به صورت فوري بوسيله صداوتعدادايميل هاي رسيده به هراشتراك وورودبه آن بايك كليك ،اطلاع ازبروزشدن وبلاگ ،دسترسي به همه سايتهاولينكها،حذف ودوباره اضافه كردن اجزاءتولباروحذف (آنيستال)كردن تولبار،مخفي كردن تولبارازنوارتب(پيشاني مرورگراينترنت)باراست كليك وبرداشتن تيك آن، چت ،داشتن اكثرسايتهاولينكهاي موجودكاربردي دراينترنت وارسال وپيشنهادلينك ازسوي شماوبسيارامكانات مفيدديگر.باحجم كم:۱مگابايت براي مشاهده يادانلود كليك نمائيد  a  ديدن قسمت هاي مختلف وشرح تولبارموسيقي رديف 

 

آموزش ودانلودتولبار 

مشاهده ودانلودتولبار

درزمان نصب تولباربايدبه اينترنت متصل باشيد

+ نوشته شده در ۳۰ بهمن ۱۳۸۶ساعت ۱۱:۲۸ توسط حامد فندرسكي دسته : مقالات چندرسانه اي نظر(0)

پخش آنلاين موسيقي قديم ايران -چهارگاه

پخش آنلاين موسيقي قديم -چهارگاه

آوازسيداحمدخان-تارميرزاحسينقلي-درآمد

آوازسيداحمدخان-تارميرزاحسينقلي-زابل

آوازسيداحمدخان-تارميرزاحسينقلي-حصار

آوازسيداحمدخان-تارميرزاحسينقلي-مخالف

آوازسيداحمدخان-تارميرزاحسينقلي-تصنيف مخالف

آوازسيداحمدخان-تارميرزاحسينقلي-مغلوب

آوازسيداحمدخان-تارميرزاحسينقلي-تصنيف شه مارفته سفر

آوازاقبال آذر-تارعلي اكبرشهنازي

آوازسيد حسين طاهرزاده-كمانچه باقرخان

عبدالله خان دوامي-كمانچه باقرخان-تصنيف اي آيتي زرويت

تكنوازي كمانچه حسين خان اسماعيل زاده 

جستجو     ارسال نظر خصوصي۱      ارسال نظرخصوصی2    گفتگوي آنلاين

 پخش آنلاين-دانلود-ومقالات موسيقي رديف-صفحه اصلي همين وبلاگ

fvbhjkla

 تولباررديف نوازي باقابليت چك كردن ايميل بطورخودكارواطّلاع به شما به صورت فوري بوسيله صداوتعدادايميل هاي رسيده به هراشتراك وورودبه آن بايك كليك ،اطلاع ازبروزشدن وبلاگ ،دسترسي به همه سايتهاولينكها،حذف ودوباره اضافه كردن اجزاءتولباروحذف (آنيستال)كردن تولبار،مخفي كردن تولبارازنوارتب(پيشاني مرورگراينترنت)باراست كليك وبرداشتن تيك آن، چت ،داشتن اكثرسايتهاولينكهاي موجودكاربردي دراينترنت وارسال وپيشنهادلينك ازسوي شماوبسيارامكانات مفيدديگر.باحجم كم:۱مگابايت براي مشاهده يادانلود كليك نمائيد  a  ديدن قسمت هاي مختلف وشرح تولبارموسيقي رديف 

 

آموزش ودانلودتولبار 

مشاهده ودانلودتولبار

درزمان نصب تولباربايدبه اينترنت متصل باشيد

+ نوشته شده در ۲۷ بهمن ۱۳۸۶ساعت ۱۳:۳۲ توسط حامد فندرسكي دسته : پخش آنلاين صوتي نظر(1)