X
تبلیغات
۞ رديف نوازي ۞

۞ رديف نوازي ۞

كانال تلگرام

براي ورود به كانال تلگرام روي لينك كليك نماييد:https://t.me/santoorh
+ نوشته شده در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۴۸ توسط حامد فندرسكي دسته : مقالات نوشتاري نظر(0)

آموزش موسيقي رديف-شناخت موسيقي-فرود

فرود گوشه ها  

فرودها نغماتي هستندكه براي پايان گوشه هاوجملات آهنگ اجرامي شوند.

بنابراين درانتهاي برخي ازدستگاه ها وآوازها،گوشه هايي وجود دارند كه بيانگرپايان دستگاه اند وفرودنام دارند.

درآخرهرگوشه نیزفرودی کوتاه وجود دارد که درواقع خاتمه آن گوشه رانشان می دهد.مانند:

فرودي درپرده شهناز بشنويد

فرودي درشور  بشنويد 

فرودي ديگردرشور بشنويد

يك فرودبه پرده درآمدبيات ترك  بشنويد

 ويا فرودي درشوربااستفاده ازپرده شاهدبيات كرد  بشنويد 

ويا فرودي درشوربااستفاده ازگوشه پنجه مويه   بشنويد

 ويا فرودي درماهور    بشنويد 

 البته بسیاری ازگوشه هاهم هستند که فرودندارند،ومستقيماً به گوشه اي ديگروصل مي شوند.

به عنوان نمونه درآوازبيات ترك:

فرود بسته نگارو ربط به حاجي حسني به وسيله يك ريز  بشنويد

 

ويا مانند وصل شدن وصل شدن مجلس افروزبه عزّال بااجراي استادمجيد كياني در۶سي دي آموزش سنتور:

براي مشاهده فيلم ها بايدفلش پليربرروي مرورگراينترنت شمانصب باشد

مي توانيد از اينجا برروي اين لينك كليك نماييد وفلش پليررانصب نمائيد

 

فرودها درموسيقي رديف نسبتاً(البته آگاهانه)شبيه هم اجرامي شوند تازيبائي موسيقي رابهتربه گوش برسانند

.مثلاً درماهوراين فرود معمولاً مدام درانتهاي هرگوشه شنيده مي شود    بشنويد

"فرود،دراصل موظّف است فضاي تنال دستگاه رادرتوالي گوشه ها به تدريج گسترش داده وبه فضاي تنال اصلي دستگاه رجعت دهد.

باتوجّه به اينكه هرگوشه نسبت به گوشه قبلي خود،درفضاي تنال متفاوتي تحرّك دارد.ازاين رو فرود، دستگاه مورداجرا را مدام درخاطرشنونده محفوظ نگاه مي دارد.

گوشه هاعلي رغم استقلال انفرادي،هريك ازآنها با استفاده ازفرود،به طوردروني به هم ربط پيدامي كنند.

برخي ديگرازگوشه هابه فرود دستگاه ديگري غيرازدستگاه مورداجرا،رجعت مي كنند."(مباني اتنوموزيكولوژي) به عنوان مثال:دردستگاه ماهور:

پايان زيرافكند و ربط به نيريز   بشنويد

يا دردستگاه سه گاه :

فرودتخت تاقديس به نغمه شاهد شور بشنويد

ويادرآوازبيات ترك :

فرود گوشه مهدي ضرّابي به نت شاهد شور    بشنويد

گوشه ممكن است با فرود هم شروع شود.فرودهرانگاره ملودي ياهرگوشه داراي روند وشيوه خاصّي است.گرچه آهنگ درجهت فروداست،امّاانتهاي نغمات پيوسته مي كوشد اشاره اي به جهت بالا داشته باشد. اجراي فرود ،درپايان هردستگاه ياآواز،ازسرعت وپيوستگي وفشردگي بيشتري نسبت به درآمدها ويا گوشه هاي قبلي اجراشده است.مانند:نوشتن شعرفارسي درهنرخوشنويسي.

درمركب نوازي دانش فرودجملات وگوشه ها نقش اساسي ومهمي ايفا مي كند.ودرحقيقت رفتن واشاره كردن به دستگاه ديگري غيرازدستگاه اصلي وانتخاب شده درحال نواختن كارچندان دشواري نيست.بلكه فرود آن به نغمه ،جمله،دستگاه ياآوازاصلي  بسيارحساس است.

 

منبع : كتاب هفت دستگاه موسيقي ايران تأليف:استادمجيد كياني 

  

 

 

جستجو     ارسال نظر خصوصي۱      ارسال نظرخصوصی2    گفتگوي آنلاين

 پخش آنلاين-دانلود-ومقالات موسيقي رديف-صفحه اصلي همين وبلاگ

fvbhjkla

 تولباررديف نوازي باقابليت چك كردن ايميل بطورخودكارواطّلاع به شما به صورت فوري بوسيله صداوتعدادايميل هاي رسيده به هراشتراك وورودبه آن بايك كليك ،اطلاع ازبروزشدن وبلاگ ،دسترسي به همه سايتهاولينكها،حذف ودوباره اضافه كردن اجزاءتولباروحذف (آنيستال)كردن تولبار،مخفي كردن تولبارازنوارتب(پيشاني مرورگراينترنت)باراست كليك وبرداشتن تيك آن، چت ،داشتن اكثرسايتهاولينكهاي موجودكاربردي دراينترنت وارسال وپيشنهادلينك ازسوي شماوبسيارامكانات مفيدديگر.باحجم كم:۱مگابايت براي مشاهده يادانلود كليك نمائيد  a  ديدن قسمت هاي مختلف وشرح تولبارموسيقي رديف 

 

آموزش ودانلودتولبار 

مشاهده ودانلودتولبار

درزمان نصب تولباربايدبه اينترنت متصل باشيد

+ نوشته شده در ۹ اسفند ۱۳۸۶ساعت ۰۸:۰۱ توسط حامد فندرسكي دسته : مقالات چندرسانه اي نظر(0)

آموزش سنتور-نحوه بكارگيري قسمت هاي مختلف سنتوردرشيوه حبيب سماعي

نحوه بكارگيري قسمت هاي مختلف سنتوردرشيوه حبيب سماعي

آموزش سنتوربه شيوه حبيب سماعي

 

حبيب سماعي-برخلاف كساني كه مدعي هستند سنتورحبيب باسنتورامروزي فرق داشته ببينيدسنتورسل كوك9خرك است

 

اجراي سنتور واستفاده از قسمت هاي مختلف سنتوركه شامل : بم (زرد)،زير(سفيد وسط) و غيث (پشت خرك سفيد ) مي باشد.درصفحات قديمي بويژه درشيوه حبيب كاملاً براساس معيارهاي سنتي است.استفاده ازخرك هاي سمت راست(بم)وهمچنين پشت خرك هاي سفيد(غيث)درشرايطي خاص امكان پذ يراست.

درسنتورنوازي حبيب سماعي  مضراب هاي جفت (باهم نواختن دست راست وچپ برروي خرك هاي زرد وسفيد)مشاهده نمي شود ، بلكه اجراي آن بدين صورت است كه اول مضراب دست چپ ويا دست راست برروي سيم(وتر)مورد نظرخورده وسپس به سرعت وبا فاصله  زماني بسياركم كه حتي براي گوش تا اندازه اي غيرقابل تشخيص است، به ضربه مضراب د ست بعدي (راست ياچپ)منتهي مي گردد.بشنويد

دراين حالت مضراب اوّلي به منزله تزيين است.ومضراب دست راست (دومي) كه قوي تراست .به منزله نغمه اصلي محسوب مي شود.

اين نوع نواختن معمولاًدرتحريرهاي سريع وهمچنين دراجراي نغمه هاي تزيين دار،درشيوه حيب(ياقدما)مشاهده مي شود.بشنويد

اجراي نغمه هاي كشيده  كه معمولاً درسنتوربه آن «ريز»مي گويند

(توالي پي درپي مضراب هاي دست راست وچپ)هميشه بايك «تك»ياضربه قوي شروع مي شود .گاهي نوازنده سنتوراين« تك»ياضربه راازبم(قسمت زرد)براي ايجادفضاي جديد وهمچنين براي حجم بيشتردرسنتورشروع مي كند .وبقيه كشش يا«ريز»رادرقسمت ديگرويا دست راست  درقسمت بم ودست چپ درقسمت زيرادامه مي دهد.

كشش يا«ريز»ها نيزهميشه بايك  «تك» نسبتاً قوي كه ممكن است روي همان نغمه (وتر)ويابم وياغيثِ آن باشد خاتمه مي يابند.بشنويد

پايه چهارمضراب ها وياضربي هامعمولاً ازقسمت بم (زرد)بادومضرابِ دست راست وپس ازگذشتن ازقسمت وسط (زير)سنتور،همراه يك يادومضراب دست چپ به حالت تزيين درقسمت پشت خرك (غيث)به مضراب قوي دست راست منتهي گردد.بشنويد

نغمات َ وسيله مضراب هاي دست راست انجام مي گيرد.وبراي تزيين نغمات وگاهي گردش برخي ازنغمات ازمضراب هاي دست چپ استفاده مي شود.بشنويد

« تك»ها كه بيشترمخصوص مضراب راست هستند ،درشيوه حبيب بسيار زيبا و رسا ، به گوش  مي رسند .به طوري كه هماهنگي كاملي رابين«تك»ها با«ريز»ها بوجود مي آورند.دراين حالت شيوه حبيب  بسيار ساده ،روان ،زيبا وصميمي جلوه مي كند.واين همان روشني ،پاكي وساد گي است كه درساز محمد صادق خان وشاگردش سماع حضور مي شنويم.

بشنويدسنتورحبيب سماعي باآوازپروانه-آوازاصفهان

 منبع:كتاب شناخت موسيقي (۳)حبيب سماعي نوشته:مجيد كياني   

جستجو     ارسال نظر خصوصي۱      ارسال نظرخصوصی2    گفتگوي آنلاين

 پخش آنلاين-دانلود-ومقالات موسيقي رديف-صفحه اصلي همين وبلاگ

fvbhjkla

 تولباررديف نوازي باقابليت چك كردن ايميل بطورخودكارواطّلاع به شما به صورت فوري بوسيله صداوتعدادايميل هاي رسيده به هراشتراك وورودبه آن بايك كليك ،اطلاع ازبروزشدن وبلاگ ،دسترسي به همه سايتهاولينكها،حذف ودوباره اضافه كردن اجزاءتولباروحذف (آنيستال)كردن تولبار،مخفي كردن تولبارازنوارتب(پيشاني مرورگراينترنت)باراست كليك وبرداشتن تيك آن، چت ،داشتن اكثرسايتهاولينكهاي موجودكاربردي دراينترنت وارسال وپيشنهادلينك ازسوي شماوبسيارامكانات مفيدديگر.باحجم كم:۱مگابايت براي مشاهده يادانلود كليك نمائيد  a  ديدن قسمت هاي مختلف وشرح تولبارموسيقي رديف 

 

آموزش ودانلودتولبار 

مشاهده ودانلودتولبار

درزمان نصب تولباربايدبه اينترنت متصل باشيد

+ نوشته شده در ۳۰ بهمن ۱۳۸۶ساعت ۱۱:۲۸ توسط حامد فندرسكي دسته : مقالات چندرسانه اي نظر(0)