X
تبلیغات
ارتباط مستقيم خلاقيت بافراموشي

۞ رديف نوازي ۞

ارتباط مستقيم خلاقيت بافراموشي

ارتباط مستقيم خلاقيت بافراموشي

 

هنگامي كه يك نوازنده ويا استا د موسيقي رديف نوازي شروع به نواختن مي كند پايه واساس نواختنش را موضوعات از پيش آ موخته كه هما ن گوشه ها،ضربي ها و..... قرار ميدهد،وآنهارا بدون غرض درتغييردادن وياجمله ساختن يا اينكه سعي كند كه آنها رابا احسا س قوي ومتفاوت و....اجرا كند ، به تكرار روزانه نغما ت مي پردازد .حتّي با اين نيّت كه امروزهم اين نغمات زيبا را تكراركنم ودرآنها به سيروسلوك بپردازم تا به عمق آن نفوذ كنم ومعناي حقيقي آن را بيشتر درك كنم كه اين خودغرض وهدف مثبتي است.

از آنجايي كه اجراي موسيقي ايراني به صورت بديهه سرايي وازحفظ به وقوع مي پيوند د به طورناخواسته محفوضا ت خود را مدام ويا گه گاه فراموش مي نمايد ونغما ت را آنگونه كه حفظ كرده بود به ياد نمي آورد ودرلحظه ، واژه ويا جمله اي كه الآن به نظرش درست ومشابه مي رسد رايكي پس ازديگري اجرامي كند ، درلحظاتي بعد دوباره گوشه هارا به همان صورتي كه حفظ بوده (البته فقط بدون تغييرات ظاهري) مي نوازد واين نوسا ن ممكن است به صورت كمترويا بيشتر تا پايان تكرار ويا اجراي موسيقي ادامه پيدا مي كند، وحتّي ممكن است كه قطعات ونغما ت راتا پايان اجرا به آن صورت ظاهر كه درمحفوظات خود گنجانيده بود به ياد نياورد.

اين فراموشي وگم شدگي درلحظه باعث تحوّل دراجرا مي شود كه همه اين حا لت را خلاقيت ويا بداهه نوازي مي نامند .امّا مي تواند بدون تغيير ظاهر ساختار جملات هم باشد.

بنا براين خلاقيت بر اسا س فراموش كرد ن مجازي آنچه به مجازآموخته وحفظ كرده ايم

مي باشد ومقدار اين فراموشي هم درلحظه براسا س حا ل(لذت عرفاني ودرزمان حال واقع شدن ذهن فرد وجدايي از ساختگي هاي ذهن وگفتگوهاي دروني) مي باشد.

 

« بي حس وبي گوش وبي فكرت شويد       تاخطاب ارجعي را بشنويد

پنبه اندرگوش حس ودون كنم                   بند حس ازجسم خودبيرون كنم

حرف وصوت وگفت رابرهم زنم             تاكه بي اين هرسه با تو دم زنم»

 

درحقيقت درموسيقي ومكتب رديف هر آنچه باذهن آموخته ايم را نبايد باذهن خود اجرا كنيم بلكه بايد مطالب را به دل (لايه هاي عميق ترذهن) ارتقاع دهيم ،وازروي دل بنوازيم ،زيرا ذهن مربوط به گذشته وتخيّل درباره آينده،ولي دل مربوط به زمان حال مي باشد.همان چيزي كه ما از آن غافليم ودائماً براي آينده خود وخانواده مان نقشه مي كشيم. وهمين باعث شده كه تنها جسم درزمان حال باشد بدون ظرايف روحي.

امّا چگونه اين عادت وتربيت غلت ذهن را برطرف كنيم ؟

جوابش خيلي راحت است:

تكرار آنچه بَلَد هستيم يعني تكرار وذكر آن مطالبي كه آموخته ايم، زيرا تكرار هرچيزي تمركز به وجودمي آورد وانسان را به عمق آن نزديك مي كند وعصاره وچكيده يا معناي آن موضوع رادروجود انسان جاري مي سازد.

زندگي هم به خاطرهمين براسا س تكرار بنا شده است كه ما معني آن رادرك كنيم.

درموسيقي هم اين به عمق رسيدن ، از عالم مَجاز رستن و  نو  شدن تنها از راه تكرار همان چيزي كه حفظ هستيم  كسب مي شود ، نه سرگردان بودن بين جملات عجيب وغريب وسعي دربداهه نوازي به منظور نشان دادن مهارت درانتخاب واژه از روي عقل وسليقه شخصي وتنها از روي ذوق.

 

   حامدفندرسكي

 

 

جستجو     ارسال نظر خصوصي۱      ارسال نظرخصوصی2    گفتگوي آنلاين

 پخش آنلاين-دانلود-ومقالات موسيقي رديف-صفحه اصلي همين وبلاگ

fvbhjkla

 تولباررديف نوازي باقابليت چك كردن ايميل بطورخودكارواطّلاع به شما به صورت فوري بوسيله صداوتعدادايميل هاي رسيده به هراشتراك وورودبه آن بايك كليك ،اطلاع ازبروزشدن وبلاگ ،دسترسي به همه سايتهاولينكها،حذف ودوباره اضافه كردن اجزاءتولباروحذف (آنيستال)كردن تولبار،مخفي كردن تولبارازنوارتب(پيشاني مرورگراينترنت)باراست كليك وبرداشتن تيك آن، چت ،داشتن اكثرسايتهاولينكهاي موجودكاربردي دراينترنت وارسال وپيشنهادلينك ازسوي شماوبسيارامكانات مفيدديگر.باحجم كم:۱مگابايت براي مشاهده يادانلود كليك نمائيد  a  ديدن قسمت هاي مختلف وشرح تولبارموسيقي رديف 

 

آموزش ودانلودتولبار 

مشاهده ودانلودتولبار

درزمان نصب تولباربايدبه اينترنت متصل باشيد

+ نوشته شده در ۸ اسفند ۱۳۸۶ساعت ۱۰:۴۰ توسط حامد فندرسكي دسته : مقالات نوشتاري نظر(0)